Huisregels & privacy verklaring

Wat leuk dat je een of meer van onze activiteiten bezoekt. Wij zetten ons als organisatie in om alles goed te organiseren en vervelende situaties te voorkomen. Ook leggen we een verantwoordelijkheid bij onze bezoekers neer, daarom onze huisregels.

De huisregels zijn samengesteld door de organisatie, rekening houdend met landelijke en/of gemeentelijke wet- en regelgeving.

Bezoek je onze evenementen binnen of buiten de tent, dan betekent het dat je instemt met onze huisregels en deze ook naleeft.

1. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd identificatiebewijs.

2. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige. Oranje Vereniging Almkerk behoudt zich het recht voor om bij specifieke activiteiten een minimumleeftijd of maximumleeftijd te hanteren. Als dit van toepassing is, zal dit van  vroegtijdig kenbaar worden gemaakt.

3. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.

4. Kaartjes mogen niet worden doorverkocht of worden weggegeven voor promotionele acties zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

5. Gekochte kaarten/toegangsbewijzen kunnen niet worden teruggenomen.

6. Munten – Er kan tijdens evenementen en op het terrein alleen betaald worden  met munten die door de organisatie worden verstrekt, tenzij anders aangegeven. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie.

7. Het kopen en drinken van alcohol onder de 18 is niet toegestaan. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs gevraagd.

8. Roken is wettelijk niet toegestaan in gebouwen, overkappingen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daartoe aangewezen locaties en/of ruimtes.

9. Oranjevereniging Almkerk voert een zero -tolerance beleid op het gebied van soft- en harddrugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. Indien nodig zal de politie gealarmeerd worden.

10. Het is verboden mee te nemen: – Professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur zonder toestemming van de organisatie – (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, lachgaspatronen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen – denk aan paraplu’s e.d. – op straffe van inbeslagname. Bij constatering zal u worden overgedragen aan politie.  In het geval van zonnig weer, en wanneer dit nadrukkelijk gecommuniceerd wordt, is het toegestaan om knijpflesjes of pompflesjes zonnebrand mee te nemen, tot een maximale hoeveelheid van 200ml.

11. Het is verboden (plastic) glazen of consumpties mee naar buiten te nemen.

12. (Huis)dieren zijn niet toegestaan en worden derhalve niet toegelaten.

13. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels, voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie of personeel van het evenement.

14. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de locatie, zonder directe opgaaf van redenen.

15. Bedreigingen, vernielingen, beschadiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie, racisme en ongewenste intimiteiten zijn verboden op straffe van verwijdering.

16. De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de locatie. Naam en adresgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan de lokale autoriteiten en/of politie.

17. In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/ locatie.

18. Er wordt geen toegang tot het evenement verleend aan mensen die kleding dragen die gerelateerd zijn aan groepen, groeperingen, politieke voorkeur of clubs. Te denken valt hierbij aan motorclubs (jacks met verwijzingstekens), politieke partijen, voetbalclubs(shirts) e.d.

19. De organisatie en de evenementenlocatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

20. De artiest en Oranje Vereniging Almkerk zijn gerechtigd om van het evenement beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden en geluid te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Door het kopen van een kaartje en het betreden van de evenementenlocatie geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

21. Persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres of fysiek adres) kunnen gebruikt worden voor het toesturen van promotionele acties en nieuwsbrieven. Met het kopen van een kaartje ga je hiermee akkoord. Het is altijd mogelijk om je uit te schrijven op dergelijke mailings. Persoonlijke gegevens zullen echter nooit gedeeld worden met externe organisaties voor marketingdoeleinden.

22. Het verspreiden van folders, flyers en verkoop van goederen op de evenementenlocatie en directe omgeving is verboden, tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de organisatie.

23. Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen verkochte kaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.

24. Voor de activiteiten geldt ten alle tijden: vol=vol. Ook als het maximum aantal bezoekers nog niet is gehaald, kan de organisatie besluiten de toegang te weigeren aan nieuwe bezoekers. Ook met een vrijkaart is de toegang niet gegarandeerd als de tent vol is.

25. Draag oordoppen. Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.

——————————————————————————————————————-

Privacy verklaring

Oranje Vereniging Almkerk, gevestigd aan Kerkstraat 10 4286BB Almkerk Nederland, is verantwoordelijk voor een correcte verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oranje Vereniging Almkerk verwerkt uw persoonsgegevens als u lid bent van de vereniging. Daarnaast wordt bezoekgedrag en klikgedrag op de website geregistreerd met als doel de website te verbeteren, waarop deze beter aansluit op de doelgroep.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oranje Vereniging Almkerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Oranje Vereniging Almkerk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oranje Vereniging Almkerk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oranje Vereniging Almkerk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oranje Vereniging Almkerk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oranjevereniging-almkerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oranje Vereniging Almkerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oranjevereniging-almkerk.nl